Lejebetingelser

LEJEBETINGELSER

Lejebetingelser mv.


1. Lejebevis/bekræftelse:

Lejebeviset/bekræftelse bekræfter den indgåede lejeaftale mellem lejer og feriehusudlejer (herefter udlejer). Den indgåede lejeaftale, omfatter den nævnte feriebolig med tilhørende specifikation.

Aftaler mellem lejer og udlejer, som ændrer, modificerer eller ophæver disse lejebetingelser, skal være skriftlig for at have gyldighed. Sådanne evt. ændringer medfører ikke, at lejebetingelser - hverken enkeltvis eller i sin helhed - bliver ugyldige.


2. Deltagere / anvendelse

Ferieboligen må ikke bebos af flere personer end det i beskrivelsen anførte persontal, som også inkluderer børn (>2 år). Husdyr må medbringes i det omfang det aftales med udlejer.


3. Rengøring / ansvar

Lejer er kontraktmæssigt forpligtet til at renholde det lejede - inde såvel som ude - og skal ved lejemålets afslutning efterlade dette i ryddeligt og rengjort stand. Evt. manglende rengøring ved afrejse (udlejeres skøn) vil blive udført for lejers regning og fratrukket depositum. Efter aftale kan slutrengøring evt. bestilles ved udlejer.


Lejer er ansvarlig overfor alt, hvad der forefindes i ferieboligen i den lejede periode. Skulle der opstå skader, er lejer forpligtet til omgående at underrette udlejer herom på tlf. 20101760. Ikke meddelte skader før afrejse, vil blive udbedret for lejers regning. Skader der opstår i lejeperioden vil blive udbedret snarest muligt. Der er ikke fra udlejers side tegnet forsikring, som dækker lejerens person eller ejendele i lejeperioden.


4. Betalingsbetingelser

Ved lejeaftalens indgåelse bekræfter udlejer pr. e-mail bekræftelse/lejebevis til lejer. Lejer kan pr. mail godkende overfor udlejer. Samtidig forfalder 25% af lejen til betaling. Det resterende lejebeløb samt ekstra kr.500,- i depositum skal være udlejer i hænde senest 30 dage før lejeperiodens begyndelse. Ved bestilling senere end 30 dage før lejeperiodens begyndelse, er hele beløbet inkl. depositum forfaldent til betaling ved modtagelse af lejebeviset. Såfremt det fulde lejebeløb inkl. depositum ikke er rettidigt indbetalt, kan udlejer uden varsel annullere lejeaftalen.


Alle priser er inkl. fast bidrag til forbrug af el, vand og varme.


5. Depositum

Udlejer er berettiget til at opkræve et depositum på kr.500,-, som opkræves ref. lejebetingelser stk.5. Depositum der tjener som sikkerhed for lejers forpligtigelser, returneres senest 2 uger efter afrejse, når tilfredsstillende kontrol af ferieboligen er udført.


6. Reklamationer

Skulle der mod forventning være reklamationer i forbindelse med den lejede feriebolig, skal dette meddeles til udlejer senest 48 timer efter indflytning. Ved reklamationer i forbindelse med rengøring, skal udlejer underrettes umiddelbart efter indflytning. I modsat fald hæfter lejer for eventuelle fejl og mangler jf. pkt.3.


7. Afbestilling

Ved opsigelse af lejemål inden 30 dage før påbegyndelse, beregnes et gebyr på kr.250,-. Herefter er ændring af vilkårene i lejebeviset ikke længere muligt.


8. Force majeure

Lejeaftalen kan opsiges uden varsel fra udlejers side, som følge af force majeure, strejke og epedemiske sygdomstilfælde o.lign.


9. Trykfejl

Udlejer tager forbehold for evt. billede- og trykfejl.


Kontakt


gitte@gittelykke.dk


20 10 17 60

© All Rights Reserved